Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Att bygga sin egen modell

Modellen är en synnerligen viktig del i utredningen. Genom att logiskt argumentera för hur du kommit fram till modellen – vilka avvägningar du gjort, hur den hjälper dig att uppfylla syftet – ökas utredningen genomskinlighet och pålitlighet.

Därför är modellen viktig

Den modell du väljer för din utredning är viktig på många olika sätt. Modellen

  • kommunicerar till andra din syn på det du studerar
  • kan precisera hur väl ett område har behandlats tidigare i olika sekundärkällor
  • visar hur du begränsat problemet -- det som finns i din modell studerar du, och följaktligen det som inte finns där studerar du inte
  • är en övergång mellan din problemformulering och utformningen av utredningens metod
  • utgör grunden för de metodologiska verktyg du använder -- intervjuguider, enkätformulär, m.m.

Problemet bestämmer modellen

Din egen referensram eller förförståelse utgör en viktig del i utformningen av problemet och därmed även modellen. Som duktig utredare är idealet att du snabbt finner relevant information så att du kan göra en medveten avgränsning av problemet och därmed även avgränsa vad modellen innehåller. Modellen kan också innehålla olika nivåer, dimensioner, samband som förklarar ditt problem. Ditt problem bestämmer vilken typ av modell du arbetar med.

En modell i utveckling

Modellen, liksom hela utredningen, kommer att utvecklas under tiden som utredningens pågår. När du börjar kanske du har en ganska fragmentarisk uppfattning om vad som är viktigt. Under utredningsprocessen kommer du i kontakt med andra synsätt, faktorer, egenskaper, dimensioner, variabler o.s.v. Det sker genom teorier, sekundärdata, intervjuer, egna erfarenheter m.m. som hela tiden blir input i din utredning. I utredningens slutversion kan därför modellen ha utvecklats i flera omgångar och kanske resulterat i en väldefinierad slutmodell med klara användningsområden för en viss beslutsfattare. Många gånger kan t.o.m. själva syftet vara att skapa en modell som kan användas för att strukturera ett visst problemområde.

Svårigheter... och möjligheter

Ibland är det svårt att bygga en modell. Det kan ha två orsaker. Den ena (och vanligaste) är att du inte lyckats hitta relevant information som kan hjälpa dig att strukturera problemet. Den andra orsaken är att det faktiskt inte finns någon relevant och trovärdig sekundärinformation inom området. I det första fallet får man då leta vidare i bibliotek och databaser. I det andra fallet har du blivit en explorativ utredare som vill förstå något på ett nytt sätt.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.