Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Litteraturgenomgång

I de flesta kurser där man skriver PM och uppsatser förväntas du göra en litteraturgenomgång. Man kan säga att nu gäller det att hitta sekundärkällor som gör att du kan förstå din preliminära problemformulering, samt att hitta redan använda modeller och begrepp för din utredning. Det finns inget entydigt svar på hur en litteraturgenomgång ska se ut men vi ska här ta upp några punkter som vägledning.

Med problemet/poängen som startpunkt

Oavsett forskningsstrategi behöver du en litteraturgenomgång. Startpunkt för litteraturgenomgången är det problem och den speciella vinkel eller poäng som du har. När du börjar söka litteratur har du förmodligen ännu inte hittat din slutliga poäng, men det kan litteraturgenomgången hjälpa dig till.

Avgränsning avgör omfattningen

Ju mer avgränsad din uppgift är desto mer fokuserad blir din litteraturgenomgång. Litteraturgenomgången i en PM om "bankbetalningar på Internet" blir givetvis mer fokuserad än i en PM om ”relationsmarknadsföring i tjänsteföretag”. Litteraturgenomgången i en doktorsavhandlig blir också mer omfattande än i en C-uppsats, som i sin tur blir mer omfattande än i en PM. 

Två viktiga kunskaper

Det är aldrig mängden källor som är avgörande utan källornas relevans för din poäng i uppsatsen. Du behöver alltså två kunskaper, nämligen att kunna
  • söka information och hitta relevanta böcker, artiklar, internetkällor och andra typer av källor
  • kritiskt bedöma informationen, dess trovärdighet och hur den kan relateras till utredningen.

Vid och smal sökning

I sökningen av litteratur bör du vara tillräckligt vid för att inte missa något och tillräckligt smal för att inte få med alltför mycket irrelevant material. Det gäller att hitta en mättnadspunkt då du kommit fram till en rimlig översikt av litteraturen, givet den tid du har på dig. Det finns knappast en mer pinsam situation som när opponenten på ett slutseminarium säger: "Ni har tydligen inte sett den här uppsatsen som tidigare i år har gjort samma sak som ni!"

En intellektuellt organiserad genomgång

Litteraturgenomgången är inte bara en summering av en mängd litteratur och källor utan också en intellektuellt organiserad genomgång. I arbetet ingår några klara steg:
  • Gå igenom de olika källorna och försök förstå vad de är och hur det relaterar till ditt problem.
  • Bedöm trovärdigheten och användbarheten av källan.
  • Försök klara ut centrala tankegångar och vad källorna säger och inte säger.
  • Analysera vilka teoretiska och metodmässiga begränsningar och utgångspunkter man haft.
  • Identifiera skillnader mellan källorna och hur de relaterar till din poäng.
  • Ofta leder sökandet till att man finner fler källor (t.ex. från de källförteckningar man hittar) och att arbetet kan få en ändrad inriktning.
  • Fundera över hur genomgången på ett genomtänkt sätt stödjer din poäng så att den framgår som logisk för din utredning.

Översikt om informationsläget

Ofta resulterar litteraturgenomgången i en översikt över hur informationsläget ser ut för ditt specifika område. Du kommer då att inse att vissa delar är väl belysta i befintlig kunskap, andra delar mindre. En del information kommer att finnas i s.k. peer-reviewed artiklar, vetenskapliga böcker, företagsrapporter, branschanalyser o.s.v. Du kommer alltså att inse hur informationslandskapet ser ut för ditt specifika område.

Källkritik viktigt

En källkritisk bedömning är viktig vid litteraturgenomgången. Det preliminära syfte som du haft kommer här sannolikt att revideras. Du har nu också sannolikt fått nya begrepp att arbeta och att beskriva problemet med. De kan också bidra till nya begränsningar, mer kunskap, omformuleringar av syftet och att avgöra vilka delar som ingår i din modell. En del utredningar kan också enbart bestå av en litteraturgenomgång, d.v.s. man går igenom den befintliga kunskapen och analyserar den.

Mer information

Filmklipp som kan komplettera informationen i detta avsnitt:

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.