Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Ämnesområden

Ibland har man bara en vag uppfattning om vad man vill skriva uppsats om. Det kan t.ex. vara ett ganska brett område: "någonting om good-will", "externredovisning", "relationsmarknadsföring" eller "något om banker".

I sådana lägen gäller det att snabbt sätta sig in i området genom att t.ex. läsa branschspecifika tidskrifter, prata med lärare, forskare och andra för att få en mer avgränsad aspekt som du kan ha som utgångspunkt för din fortsatta informationssökning. På Internet finns dessutom många intressanta webbplatser som kan ge dig uppslag.

Området avgör informationssökning och val av variabler

Man kan säga att ett uppsatsproblem kan beröra flera ämnesområden. Olika områden kan ge fruktbara bidrag till varandra, vilket kan berika din uppsats. Genom att inse vilka områden det handlar om förstår du bättre vilken sorts information du ska söka efter och varifrån du kan hämta variabler/dimensioner till din undersökningsmodell. Du ska alltid sträva efter att hitta information specifikt för ditt uppsatsproblem. Det är endast i undantagsfall som det inte finns något redan skrivet om ditt problem, och om så är fallet måste du själv sätta ihop en modellbeskrivning från olika områden. Men ibland blir det så ändå, i synnerhet om man är inne på ett tämligen nytt område.

Ett exempel

Du vill kanske studera hur IT-användning i banker påverkar kunders uppfattning av kvalitén hos bankernas olika tjänster. Du kommer då kanske inledningsvis fram till att relevanta områden är: tjänstemarknadsföring, IT, Servqual (ett instrument för kvalitetsmätning) och bankverksamhet. Detta kan åskådliggöras som i figuren nedan. Snittet, d.v.s. där de olika områdena sammanfaller, blir ditt undersökningsområde och det som du ska fokusera på. Det bästa är om du kan hitta källor som redan undersökt området, d.v.s. att du hittar källor som redan har skrivit om snittet i figuren. Ju bättre källor du hittar för ditt specifika undersökningsområde desto snabbare kommer du igång med din utredning.

Nyttiga länkar

Dessa webbplatser kan kanske hjälpa dig med uppslag till ämnesområdet för ditt vetenskapliga arbete:

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.