Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Avgränsningar

I alla utredningar behövs avgränsningar. De bör göras medvetet och tidigt under arbetet. De kan göras med avseende på utredningens innehåll eller utifrån tids- eller resursskäl. Här följer några råd i ämnet avgränsningar.

Problemavgränsningar

De första avgränsningarna som behöver göras gäller utredningens problem. Olika avgränsningar kan bli resultatet utifrån diskussionen om vem man skriver för och den problematisering som görs. Genom att tidigt i utredningsprocessen göra medvetna avgränsningar ökar du effektiviteten i utredningsarbetet. Om olika större avgränsningar tillkommer efterhand p.g.a. oförutsedda omständigheter är nog din förstudie tillräcklig. Även om man kan göra olika avvägningar om djup och/eller bredd i undersökningar bör du tidigt ha några huvudspår att välja mellan, framför allt när du tagit avnämaren av din utredning i beaktande. Problemet styr alltså vilka metoder som kan vara lämpliga  och du kan då redan vid problemformuleringen inse att vissa inriktningar av utredningen ställer högre eller lägre tids- och resurskrav. 

Metodavgränsningar

Ett annat område för avgränsningar gäller utredningens metod. Olika metoder ställer olika krav beträffande tids- och resursåtgång, särskilt i fältarbetet. Enkätundersökningar med vanlig post är mycket dyra (tryck, papper, kuvert och porto) och tar lång tid. Den typen av metod kräver alltså mycket lång framförhållning och en budget från uppdragsgivaren. Enkäter på internet är givetvis billigare, men riskerar å andra sidan ett större bortfall. Du gör i din metod en mängd avgränsningar särskilt beträffande urvalet i din undersökning, t.ex. de personer du intervjuar eller urvalet i en survey-undersökning. 

Diskutera avgränsningarna

Genom avgränsningarna kommer utredningen att innehålla vissa aspekter och utesluta andra. I din problemdiskussion bör du därför diskutera ditt problem, och redogöra för motiv till gjorda avgränsningar. I metodmomentet gör du samma sak för överväganden beträffande metodavgränsningar. Eftersom avgränsningarna är mycket viktiga i utredningen bör du därtill noggrant diskutera dessa i din seminariegrupp.  

Gör avgränsningsavsnittet meningsfullt

I många uppsatser används rubriken "Avgränsningar". Denna rubrik fungerar ofta som en "sopstation" för sådant som författaren inte riktigt vet om det hör hemma i problemdiskussionen eller metoddiskussionen. Ofta är det lösryckta meningar som inte går att förstå utan att diskuteras i det sammanhang där de hör hemma. Av den anledningen bör du undvika rubriken, såvida du inte verkligen har en meningsfull diskussion där. Det är bättre att du
 
  • I problemavsnittet beskriver vad du ska göra genom att motivera och precisera ditt problem samt att du har ett klart och koncist syfte för utedningen. Det innebär att allt annat (och det är mycket!) kommer du inte att göra inom ramen för utredningen. 
  • Noggrannt och med genomskinlighet  beskriver och motiverar din metod. Det innebär att andra metoder (andra urval, andra frågor, andra tidsperioder o.s.v.) kommer du inte att använda i utredningen.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.