Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Förstudie

Har du kommit fram till att ditt valda problemområde är tämligen outforskat? För att kunna göra en meningsfull problemformulering måste du då hitta sätt att tränga djupare in i området för att få fram relevant information. Detta kan göras genom en förstudie. Förstudien gör du således för att kunna formulera ditt problem inför huvudundersökningen, som du genomför i ett senare skede. Här följer några råd inför förstudien.

Uppslag och tema

Om ditt ämnesområde är tämligen outforskat är det oftast  inte möjligt att sitta på kammaren och "tänka ut" en bra problemformulering. Där kan du däremot få uppslag eller tema till en förstudie som du kan genomföra för att få in mer information. 

Så hämtar du in mer information

En förstudie kan du göra genom att

  • söka fram relevanta sekundärkällor (länk till sidan Primära och sekundära data)
  • ha diskussioner med  uppdragsgivaren  (om du har någon)
  • genomföra intervjuer med experter inom området 
  • genomföra kvalitativa intervjuer med den potentiella målgruppen eller respondenterna för utredningen -- t.ex. nya eller gamla kunder, IT-entreprenörer, leverantörer o.s.v.

Sammanställning av informationen

När du gjort genomfört informationsinhämtningen sammanställer du materialet. Om det är fråga om t.ex. en marknadsundersökning kan du då få till en beskrivning av exempelvis ett företags och företagsbranschens utveckling, försäljning, lönsamhet, teknologisk utveckling, kundgrupper, begränsningar hos uppdragsgivaren som påverkar utredningens omfattning (budget, beslutsmöjligheter), företagets mål, köparbeteende, ekonomisk miljö och lagar, företagets marknadskunnande och tekniska nivå, samt inom vilka områden det finns teorier, kunskap o.s.v. för just ditt problem. 

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.