Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Kvalitetskrav

Vad kännetecknar en bra utredning och god forskning? Här redogör vi för några kvalitetskrav som kan ställas på din utredning och på forskning i allmänhet.

Allmänna krav

Följande allmänna krav bör kunna ställas på allt  utrednings- och forskningsarbete. Det ska vara

  • intressant
  • trovärdigt
  • begripligt.
 
Intressekravet -- det ska vara en nyhet
Med intressant menar vi att arbetet ska gälla problem som kan uppfattas som meningsfulla även för andra än utredaren/forskaren själv. Utredandet får inte heller gälla självklarheter eller företeelser som redan är väl kända. Det finns alltså ett nyhetskrav, vilket innebär att man också måste avgöra för vem en utredning är intressant. Du måste alltså som utredare veta för vem/vilka du skriver och vilka förutsättningar och intressen denna målgrupp har. Detta krav kan innebära att man får göra delvis olika utredningar för olika intressenter, men framförallt kan det betyda att man får kommunicera på olika sätt med olika avnämare. I sin tur innebär detta att fler än en version av rapporteringen bör vara en normal utgångspunkt. Ofta önskar någon dessutom en muntlig presentation med overhead eller Powerpoint, utöver den utredaren presterat på papper eller på en webbplats.
 
Trovärdighetskravet -- läsaren ska övertygas
Vad är trovärdighet? Hur får man sina läsare att tro på vad de läser? Egentligen är det en egenskap hos hela utredningsprocessen, inklusive presentationen. Verkar utredningen gedigen? Tycks utredaren behärska sitt område? Väcker sättet att skriva förtroende? Är synpunkterna rimliga och logiska? Stämmer resonemangen? Är källorna bra? Är de korrekt hänvisade till? Här kommer man naturligt in på olika mått på kvalitet, t.ex. validitet och reliabilitet .
 
Begriplighetskravet -- språk och begrepp ska förstås
Med begriplighet menar vi att utredningen och dess rapportering ska vara anpassad till avnämaren (läsaren, åhöraren, betraktaren) och förmedla den intressanta och trovärdiga bild som utredaren tänkt sig. Detta ställer krav på att du som utredare använder ett språk och sådana begrepp som avnämarna förstår. Detta krav kan leda till att det kan bli fråga helt olika versioner av utredningen för olika ändamål, dock med samma tankeinnehåll. 

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.