Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetInför uppsatsen - webbkurs

Vetenskapliga publikationer

När du söker ”tidigare forskning” till din uppsats, är det avhandlingar såväl som artiklar från vetenskapligt granskade tidskrifter som avses. Artiklarna kan vara av tre olika slag: originalartikel, översiktsartikel och teoretisk artikel.

 

I en originalartikel presenterar forskaren resultat av en ny, empirisk studie som har genomförts. Det är alltid första gången som just den här forskningen presenteras, därav beteckningen ”originalartikel”. Det är ofta den här typen av artikel som avses när man talar om den klassiska strukturen på en vetenskaplig artikel; Abstract, Introduktion, Metod, Resultat, Diskussion och Referenser. Mer information om vad man utläsa av en abstract samt hur man tar sig an vetenskapliga artiklar hittar du i avsnittet ”Att läsa vetenskaplig text”. Ett exempel på en originalartikel hittar du här: https://journals.uio.no/nordina/article/view/783/1281

En översiktsartikel å andra sidan sammanställer tidigare genomförd och publicerad forskning för att ge en överblick över ett visst ämnesområde. Syftet är också att kritiskt granska och utvärdera studierna. Strukturen skiljer sig ofta åt från originalartikeln, men det enklaste sättet att känna igen en översiktsartikel är att leta efter ordet ”review” i artikelns abstract. Ett exempel på en översiktsartikel hittar du här: https://journals.uio.no/nordina/article/view/4723/5797

 

En teoretisk artikel presenterar, diskuterar och utvecklar en teori eller modell utifrån tidigare publicerad forskning. Ett exempel på en teoretisk artikel hittar du här: http://www.columbia.edu/~mvp19/ETF/Feedback.pdf

 

Med avhandling avses vanligen doktors- eller licentiatavhandling, där den senare är resultatet av en lite kortare forskarutbildning. Under utbildningens gång granskas avhandlingen kontinuerligt för att säkerställa att den är vetenskaplig. Den försvaras muntligt vid ett seminarium som kallas disputation, och ges numera ofta ut i både tryckt och digital form. Avhandlingar känner man igen genom att det står ”dissertation” eller ”diss.” i bibliotekets katalog. Ett förord av mer personlig karaktär är också vanligt. Ett exempel på en avhandling hittar du här: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1456158/FULLTEXT01.pdf

 

Du kan läsa mer om dessa och andra publikationstyper nedan, via länkarna ”Vetenskapliga publikationer” och ”Publikationstyper”. Där hittar du också information om hur du bedömer tillförlitligheten i publikationerna, samt nyttiga instruktionsfilmer om att läsa vetenskaplig text.

Övningsuppgift

Om du redan har hittat en källa, försök att bedöma vad det är för typ av publikation med hjälp av beskrivningarna eller guiderna ovan.