Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetInför uppsatsen - webbkurs

Tidigare forskning

Att skriva om tidigare forskning

Tidigare forskning är en viktig beståndsdel i examensarbetet såväl som i andra uppsatser. Du beskriver vad du har funnit i litteraturen om forskningsläget för just ditt ämne och placerar in din egen studie i ett sammanhang. Du visar också läsaren att du har gjort ett gediget bakgrundsarbete och funderat över vad du har läst. Var texten ska placeras i uppsatsens disposition kan skilja sig åt, ibland är det ett eget avsnitt och ibland kan det ingå i en mer generell bakgrund som också innefattar syfte och frågeställningar. Titta i studiehandledningen och fråga din lärare om du är osäker.

När du skriver din översikt över tidigare forskning är det viktigt att du skriver om ett tema i taget snarare än en forskare i taget. Du undviker då att räkna upp referenser en efter en och ger en mer sammanhållen bild av ditt ämne. Var är forskarna eniga respektive oeniga? För att underlätta för dig själv under läsandets gång, anteckna om du märker att olika författare använder olika begrepp för samma sak, har olika tolkningar eller perspektiv på samma ämne, eller om de kommer till olika slutsatser. Då kan du använda det för att ställa dem emot varandra på ett smidigt sätt.

Om du upptäcker en "lucka" i forskningen där just din studie passar in, lyft gärna fram det i din beskrivning av tidigare forskning så betonar du för läsaren att din uppsats är relevant.
 

Exempel

Här följer ett exempel på hur du gör din beskrivning av tidigare forskning mindre "stolpig". Citaten är fiktiva.

”Hedin (2002) betonar att en platt organisation underlättar utvecklandet av sociala relationer på arbetsplatsen. Danielsson (2007) beskriver att utvecklandet av sociala relationer inte är kopplat till om organisationen är platt eller hierarkisk.”

Genom att istället visa hur de två studierna förhåller sig till varandra blir det ett bättre flyt i texten.

”Hedin (2002) betonar att en platt organisation underlättar utvecklandet av sociala relationer på arbetsplatsen, till skillnad från Danielsson (2007) som framhåller att det inte finns någon koppling mellan organisationstyp och sociala relationer.”

Sambandsmarkören ”till skillnad från” visar att det finns en kontrast mellan forskningsresultaten. Vill du däremot visa att texter har likheter med varandra, använder du andra sambandsmarkörer. Se vidare i avsnittet ”Att använda en frasbank”.

Att använda en frasbank

När du skriver ditt avsnitt om tidigare forskning kan du ha nytta av en s. k. frasbank. Den ger en uppfattning om hur de olika delarna av en uppsats kan formuleras. Fraserna är dock tänkta att anpassas så mycket som möjligt så att det inte blir alltför textnära i jämförelse med frasbanken. Vi har inkluderat en svensk och en engelsk frasbank nedan, då det är bra att vara bekant med engelska formuleringar i arbetet med att ta till sig vetenskaplig text även om du skriver på svenska.

Övningsuppgifter

1. Påbörja din beskrivning av tidigare forskning. Välj ett centralt tema och försök att ställa forskarna emot varandra.

2. Titta i frasbanken för att upptäcka om du kan använda någon lämplig fras för att lyfta din text ytterligare.