Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetInför uppsatsen - webbkurs

Att läsa vetenskaplig text

Översiktsläsning och djupläsning

På universitetet behöver du hela tiden träna dig i att på ett självständigt sätt ta till dig och visa nya kunskaper. Då är det bra med olika strategier för att läsa vetenskaplig text både på ett översiktligt och ett djupare plan. Väldigt många texter är skrivna på engelska, och bland bibliotekets resurser hittar du både fysiska och digitala ordböcker som kan vara till hjälp.

För att snabbt få en överskådlig bild av innehållet i en vetenskaplig artikel bör du dels bekanta dig med hur sådana artiklar vanligtvis är utformade, dels vad du finner i en abstract.

Disposition av vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga artiklar kan utformas lite olika beroende på vilket ämne, vilken tidskrift, vilken metod eller vilken typ av artikel det gäller. Oftast finns dock följande innehåll med, men observera att det inte behöver vara exakt de här rubrikerna utan författaren har en viss frihet i sin rubriksättning:

 • Abstract - en komprimerad version av artikeln. Se "Övningsuppgift: att läsa abstracts" nedan.
 • Nyckelord - centrala begrepp som används.
 • Introduktion - bakgrund, tidigare forskning, syfte och problemformulering.
 • Metod - undersökningens metod och urval m.m.
 • Resultat - presentation av undersökningens resultat.
 • Diskussion - tolkning och slutsatser av resultatet. Koppling till tidigare forskning och förslag på framtida studier.
 • Referenser - lista över alla källor som hänvisas till i artikeln.

Övningsuppgift: att läsa abstracts

Börja med att noga läsa artikelns abstract så får du snabbt en uppfattning om huruvida den är relevant för dig och dina studier. Markera då med överstrykningspenna: artikelns syfte, metod, resultat och slutsatser. Fundera också på om det är en originalartikel eller en översiktsartikel.

Här följer ett exempel på ett abstract med de olika delarna markerade.

Läsa-abstract-övning-färgschema

Abstract-textens-delar-i- olika-färger

Magarian, J. N., & Seering, W. P. (2022). From Engineering School to Careers: An Examination of Occupational Intentions of Mechanical Engineering Students: EMJ. Engineering Management Journal, 34(2), 176-200

Övningsuppgift: fortsatt läsning

Om det abstract du har läst väcker intresse för artikeln, läs nu de inledande och avslutande meningarna i metod- och resultatavsnitten. Läs därefter artikeln från början till slut, samtidigt som du ställer kritiska frågor till texten. Viktiga frågor, som övar upp din förståelse för akademisk läsning, är:

 1. Vilket är författarens syfte?
 2. Hur motiverar författaren syftet i förhållande till tidigare forskning?
 3. Vilken teori används?
 4. Vilken metod och vilket material används?
 5. Vad visar undersökningen för resultat, och vilka slutsatser dras?
 6. Vilka nya forskningsfrågor väcker undersökningen?

Lässtrategin och frågorna som beskrivs ovan är hämtade från följande bok, som finns att låna på universitetsbiblioteket: