Mälardalens universitet | Mälardalens universitetSystematiska litteraturöversikter - intern guide

Om systematiska översikter

En systematisk översikt innebär att sammanställa och analysera stora mängder forskning inom ett väl avgränsat område, i syfte att besvara en på förhand specificerad frågeställning. Resultatet ska utgöras av den bästa tillgängliga internationella forskningen på området vid den tidpunkt då översikten framställs.

Arbetet präglas framför allt av systematik och transparens. Det innebär bland annat att

  • arbetet utgår från en eller flera tydliga frågeställningar
  • arbetet följer ett tydligt protokoll och dokumenteras
  • alla arbetsmoment och resonemang redovisas (sökning, urval, bedömning av studiekvalitet och syntes)
  • all relevant forskning söks och beaktas.

Syftet med öppet redovisade och strukturerade metoder för att identifiera, välja ut och sammanställa forskningsresultaten är att minimera risken för att slump eller godtycklighet ska påverka resultaten. Det ska också vara möjligt att följa och värdera arbetet som lett fram till urvalet av forskning och sammanställningen av resultaten.

Källa: Skolforskningsnstitutet. (2018). Vad är en systematisk översikt?. Hämtad 2019-07-04 från 

 

Från fråga till svar 

Film från SBU där de kortfattat beskriver de sex stegen i en systematisk forsknings­översikt.

 

Arbetsgången vid en systematisk litteraturöversikt

 

Olika typer av översikter

Läs mer