Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetSpråk och kommunikation - ämnesguide

Hur vet jag om artikeln som jag har hittat är vetenskaplig?

Kollegial granskning/Expertgranskning/Peer review

När dina lärare pratar om vetenskaplig litteratur så menar de ofta att dina källor måste vara granskade av oberoende ämnesexperter. Detta kallas peer review eller refereegranskning, och gäller framförallt vetenskapliga artiklar. I många databaser kan du välja att enbart söka fram artiklar ur tidskrifter som använder sig av peer review. Här är ett exempel från Primo på hur det kan se ut:

Bild som visar hur man justerar sina träffar i Primo genom att kryssa i rutan Peer reviewed.


Om den möjligheten saknas kan du använda söktjänsten ULRICHSWEB för att kolla om en tidskrift använder peer review. Sök fram den tidskrift du vill kontrollera, och titta sen om det finns en rubrik som heter ”Refereed”, som i exemplet nedan:

Bild som visar information om en tidskrift i Ulrichsweb där det står Yes efter Refereed.

Vetenskapliga artiklar

Vetenskapligt granskade tidskrifter kan även innehålla andra typer av artiklar (debatt, recensioner och så vidare). Den typen av artiklar blir inte vetenskapligt granskade, så kontrollera gärna också att artikeln har en (någorlunda lång) referenslista.

 

Ett vetenskapligt upplägg för artiklar

För att avgöra om just en artikel är vetenskaplig kan man också titta på hur den är disponerad. Vanligen följer den ett upplägg som kallas IMRAD. Det ser ut ungefär som en studentuppsats:

Introduction: Presentation av studiens syfte och tidigare forskning inom ämnet.
Method: Beskrivning av hur studien genomförts.
Results: Genomgång av vad forskarna kommit fram till för resultat.
AND
Discussion: Diskussion om hur studiens resultat ska tolkas.

Rubrikerna behöver inte heta precis som ovan, men de här delarna finns ändå ofta med i någon form. Det här gäller dock bara om studien är empirisk, det vill säga att forskarna samlat in eget studiematerial genom till exempel intervjuer, enkäter, experiment eller liknande. Mer teoretiska artiklar har oftare ett friare upplägg.

Titta gärna på bibliotekets film om vad som kännetecknar en vetensikaplig tidskrift:

Doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga texter

En annan typ av vetenskaplig litteratur är doktorsavhandlingar. Även doktorsavhandlingar blir expertgranskade, fast på ett annat sätt än vetenskapliga artiklar. Har din lärare bett dig hitta vetenskapliga artiklar så accepterar de många gånger också doktorsavhandlingar (förutsatt att du har tid att läsa dem!). I en del databaser kan du välja begränsa din sökning så att du bara söker fram doktorsavhandlingar. Så här kan det se ut i Primo:

Bild som visar hur du justerar dina träffar i Primo där avhandlingar är ikryssat.

 

Ibland blir även böcker expertgranskade innan de publiceras. Det sker sällan för böcker skrivna på svenska, så det gäller främst utländska böcker. Det finns tyvärr inget smidigt sätt att se om en bok blivit granskad. För böcker som består av kapitel skrivna av olika författare finns det alltid en redaktör som ser över innehållet i boken, men den granskningen betraktas inte som peer review.